Социальная сеть

Подпишитесь на наши Новости о Болгарии

добавить на Яндекс
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

Политика (5 подкатегорий)
Бизнес (6 подкатегорий)
Бизнес. Болгарские производители (6 подкатегорий)
Болгарские МЕДИА (6 подкатегорий)
География (7 подкатегорий)
Интернет (2 подкатегорий)
Культура (8 подкатегорий)
Недвижимость Болгарии (3 подкатегорий)
Образование Болгарии (2 подкатегорий)
Общество (4 подкатегорий)
Общество. Болгарские Звезды Музыки и Эстрады (2 подкатегорий)
 Общество. Красота и Мода (2 подкатегорий)
Отели Болгарии (119 подкатегорий)
Отели. СПА и Бальнеологические Отели Болгарии (40 подкатегорий)
Посольства и Консульства (2 подкатегорий)
Право (6 подкатегорий)
Предприятия Питания (10 подкатегорий)
Развлекательные Заведения (4 подкатегорий)
Разное (20+0)
Религия (3 подкатегорий)
Справки (4 подкатегорий)
Торговля\Магазины (16 подкатегорий)
Транспорт (5 подкатегорий)
Туризм + Отдых (4 подкатегорий)
Фото Болгарии (12 подкатегорий)


Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста Вход или Регистрация.    Забыли пароль?

ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 15.05.2009 В "ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ"
(1 чел.) (1) Гость
ВнизСтраница: 12
Сообщения темы: ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 15.05.2009 В "ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ"
#43
ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 15.05.2009 В "ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ" 11 мес., 3 нед. назад  
1.Увеличена сумма инвестиционного капиталла для получения сразу ПМЖ в Болгарии:
1 млн. Левов при инвестировании в предприятия с государственным и общинским участием, акции, банквоские институции и т.п.
6 млн. Левов при инвестиции в фирмы, акции которых не котируются на фондовом рынке Болгарии – например, в собственную фирму.


ОРИГИНАЛ:
Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците:
6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на:
а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар;
б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;
в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
д) българска интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
е) права по концесионни договори на територията на Република България;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) вложили сумата по т. 6 в българска лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години;
8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.;
9. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) които не са лица от български произход, родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната;
10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин;
11. (нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Редът за установяване от Министерството на финансите на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 8 се определя с правилника за прилагане на закона.

2.У нностранцев, которые имеют разрешение для продолжительного проживания в Болгарии (ВНЖ или ПМЖ), которые не находились на территории Болгарии или ЕС в течении 12 месяцев, могут отнять разрешение для продолжительного пребывания.
Т.е. теперь достаточно приехать на несколько дней в году, и проблем не должно возникать: отпала необходимость считать дни, нахождения в Болгарии более 183 дней....


ОРИГИНАЛ:
Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Отказва се продължаване на срока за пребиваване в страната на чужденец в случаите по чл. 10 и 11.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Отказва се продължаване на срока за дългосрочно пребиваване в страната или се отнема правото на дългосрочно пребиваване на чужденец, за когото е установено, че не е пребивавал на територията на Република България или друга държава - членка на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца, освен в случаите на разрешено постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 8 и членовете на семействата им по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби. Пребиваването на територията на друга държава членка се доказва от лицето с документ, издаден от тази държава членка, или с декларация.

4. Иностранцу может быть наложен запрет на въезд в Болгарию на срок до 5 лет,(а иногда и боле 5 лет) , если имеет уголовное прошлое и аналогичные прегрешения,
но и:
нет необходимых средств для проживания в стране,
нет МЕДИЦИНСКОЙ страховки на время нахождения в Болгарии,
нет средств для возвращения в свое государство,
имелось нарушение визового, пограничного, таможенного, валютного или паспортного режима пребывания в Болгарии.;
имелось при предыдущем посещении Болгарии перечесленные нарушение, а также нарушения трудового или налогового законодательства....
demien
demien
Постов: 14
graphgraph
Пользователь в оффлайне Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
 
#117
ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 15.05.2009 В "ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ" 10 мес. назад  
Не совсем понятно, исходя из п.2, каким образом ВНЖ переходит в ПМЖ. Нужно ли для этого в течение пяти лет каждый год находиться в стране 183 дня или нет?
А ВНЖ... Достаточно ли для ВНЖ иметь недвижимость в Болгарии?
Мотылёк
Мотылёк
Постов: 12
graphgraph
Пользователь в оффлайне Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
 
#118
Основания для получения статуса ВНЖ в Болгарии 10 мес. назад  
надо находиться 5 лет - 183 дня не надо - достаточно одного дня в год.
Владение недвижимостью не является основанием для получения ВНЖ.

Основания для получения статуса ВНЖ в Болгарии

Согласно Ст.24 Закона Республики Болгария об иностранцах:

- разрешение на осуществление трудовой деятельности в Болгарии, выданное органами Министерства труда и социальной политики РБ;
- коммерческая или иная предпринимательская деятельность в стране в порядке, установленном законом, если в результате этой деятельности созданы как минимум 10 рабочих мест для болгарских граждан;
- поступление на дневное обучение в лицензированное учебное заведение;
- деятельность иностранных специалистов, пребывающих в стране на основании международных договоров, по которым Республика Болгария является стороной;
- заключение брака с болгарским гражданином или с постоянно проживающим в стране иностранцем;
- создание представительства иностранной фирмы, зарегистрированного в Болгарской торгово-промышленной палате;
- поступление на продолжительное лечение в медицинское учреждение (при наличии необходимых финансовых средств на лечение и содержание);
- аккредитация в РБ в качестве корреспондентов иностранных средств массовой информации;
- наличие пенсии и достаточного количества средств для проживания в стране (обеспеченные пенсионеры);
- деятельность в соответствии с Законом об иностранных инвестициях;
- разрешение на осуществление свободно практикуемой деятельности в РБ;
- удостоверение о родственных связях с иностранцем, получившим разрешение на продолжительное пребывание (родители - при наличии документов, удостоверяющих финансовую обеспеченность);
- статус родителей иностранца - члена иностранного дипломатического, консульского или торгового представительства на территории РБ или представительства международной организации в Болгарии.

Наиболее доступные способы получения ВНЖ в Болгарии

1. Пенсионеры (по российскому законодательству), владельцы недвижимости в Болгарии, могут получить визу без ограничения срока пребывания в течение года на территории Болгарии. Необходимым условием является наличие 1000 евро на банковском счете в болгарском банке.

2. Открытие представительства иностранной компании на территории Болгарии без права ведения хозяйственной деятельности. Зарегистрировав представительство в Болгарской Торговой Промышленной палате, один или несколько представителей получают вид на жительство, который необходимо продлевать ежегодно. Необходимыми условиями для продления являются: наличие 1500 левов на банковском счёте каждого иностранца или счёте представительства, удостоверение суда об актуальности представительства.

3. Регистрация болгарского юридического лица. Вид на жительство для учредителей первоначально даётся на срок от 6 месяцев до года. В дополнение к указанным по представительству необходимыми условиями для продления являются: создание 10 рабочих мест ( граждане Болгарии или иностранцы в статусе ПМЖ), их регистрация и перечисление средств в пенсионный фонд.

возможно какие то изменения внесены, но не по сути оснований
admin
admin
Администратор
Постов: 120
graph
Пользователь в оффлайне Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Последнее редактирование: 12.05.2010 15:13 Редактировал admin.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Администратор портала \\\\\\\"Вся Болгария одним кликом\\\\\\\"
 
#119
Основания для получения статуса ВНЖ в Болгарии 10 мес. назад  
- разрешение на осуществление свободно практикуемой деятельности в РБ;
Что это такое? Какие профессии к этому относятся? Медики? Юристы?
Мотылёк
Мотылёк
Постов: 12
graphgraph
Пользователь в оффлайне Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
 
#120
Основания для получения статуса ВНЖ в Болгарии 10 мес. назад  
к сожалению не знаю - возможно кто то из пользователей в курсе.
admin
admin
Администратор
Постов: 120
graph
Пользователь в оффлайне Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Администратор портала \\\\\\\"Вся Болгария одним кликом\\\\\\\"
 
#127
Основания для получения статуса ВНЖ в Болгарии 9 мес., 4 нед. назад  
Наиболее доступные способы получения ВНЖ в Болгарии

1. Пенсионеры (по российскому законодательству), владельцы недвижимости в Болгарии, могут получить визу без ограничения срока пребывания в течение года на территории Болгарии. Необходимым условием является наличие 1000 евро на банковском с чете в болгарском банке. У меня вопрос: в данном случае имеются в виду только пенсионеры или И владельцы недвижимости, у которых есть счет в болгарском банке?
uchilka
uchilka
Постов: 2
graphgraph
Пользователь в оффлайне Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
 
ВверхСтраница: 12
Модераторы: admin
Что еще пишут о Болгарии
Читайте новости свежими в Вашей новостной ленте или на экране компьютера Новости БолгарииФото Болгарии

 Вся Болгария... Социальная сеть.,

Copyright © "Вся Болгария одним кликом" 2006-2010. Для контактов: E-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта разрешается и приветствуется при обязательном указании источника: "FINDBG.RU - Поисковый портал по Болгарии - Болгария одним кликом" и адреса:

Если Вы являетесь правообладателем текстовых или фото материалов портала и против размещения данных материалов на страницах данного сайта свяжитесь по [email protected] и данный материал будет удален.